Procedura rejestracji na przedmioty do wyboru i seminaria dyplomowe obowiązująca na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM w roku akademickim 2017/2018

 1. Rejestracja na przedmioty do wyboru i seminaria dyplomowe odbywa się w systemie USOSweb. Warunkiem dokonania rejestracji przez studenta jest wpis w USOS na kolejny rok studiów. W przypadku I roku – wpis na studia.
   
 2. Student dokonuje rejestracji na przedmioty do wyboru dedykowane dla studiów danego kierunku i roku zgodnie z planem studiów i ustalonym limitem miejsc.
   
 3. Student dokonuje rejestracji na seminarium dyplomowe o danym zakresie tematycznym do jednego z wyznaczonych opiekunów. Grupa seminaryjna z danego zakresu tematycznego liczy 10 studentów.
   
 4. Rejestracja na przedmioty do wyboru (z semestru zimowego i letniego) oraz seminaria dyplomowe (rozpoczynające się w semestrze zimowym) trwać będzie od 18 września do 6 października. Rejestracja na seminaria dyplomowe rozpoczynające się w semestrze letnim rozpoczyna się po 5 stycznia 2018 r. (szczegółowa data rozpoczęcia rejestracji będzie podana w USOSweb).


STUDENCI ZOBOWIĄZANI SĄ DO PODPIĘCIA PRZEDMIOTÓW W DNIU W KTÓRYM SIĘ NA NIE ZAREJESTROWALI. W przypadku braku podpięcia student zostanie automatycznie wyrejestrowany z przedmiotu przy najbliższej migracji danych.
 

 1. Zgodnie z regulaminem studiów UJ student ma obowiązek złożyć własnoręcznie podpisaną deklarację przedmiotów realizowanych w danym roku akademickim wydrukowaną z systemu USOSweb.


Deklaracja składa się z dwóch części i stanowi plan studenta na dany rok akademicki:

 • I deklaracja – to przedmioty z semestru zimowego oraz przedmioty całoroczne - termin złożenia - 7 listopada 2017 r.
 • II deklaracja – to przedmioty z semestru letniego - termin złożenia - 22 marca 2018 r.
   

Deklaracja powinna zawierać:

 • przedmioty do wyboru i seminaria dyplomowe zadeklarowane przez studenta
  w systemie USOSweb poprzez rejestrację,
 • pozostałe przedmioty - obowiązkowe (nie podlegające rejestracji) wprowadzone przez pracownika administracyjnego przewidziane planem studiów dla danego roku i kierunku.
   
 1. Warunkiem uruchomienia przedmiotu fakultatywnego lub seminarium dyplomowego jest zarejestrowanie się minimalnej liczby studentów koniecznej do uruchomienia zajęć wynikającej z Zarządzenia 1/2015 Dziekana WNZ UJ CM z dn. 20.02.2015 w sprawie liczebności grup studenckich. W przypadku braku wystarczającej liczby studentów w danej grupie, pracownicy administracyjni zobowiązani są do usunięcia z USOS tych grup studenckich, do których zapisała się mniejsza niż wymagana liczba studentów. W takiej sytuacji może zostać uruchomiona kolejna tura rejestracji lub po uzgodnieniu tego ze studentami mogą zostać przesunięci do grup i na przedmioty w których zostały spełnione wymogi związane z minimalna liczbą osób w grupie.

 

Harmonogram czynności związanych z rozliczaniem i organizacją zajęć dydaktycznych w systemie USOS reguluje Zarządzenie nr 59 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 czerwca 2014 roku.

Rejestracja na lektoraty odbywa się w Jagiellońskim Centrum Językowym - http://www.cj.cm.uj.edu.pl
Rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego odbywa się w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - http://www.studiumwf.cm-uj.krakow.pl

Najnowsze

Zobacz również