Postępowania habilitacyjne

Zasady postępowania habilitacyjnego obowiązujące przepisy od 1 października 2016 r.

Na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z późniejszymi zmianami i Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

Osobom, które będą chciały wybrać Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM jako jednostkę przeprowadzającą postępowanie habilitacyjne, Prodziekan ds. stopni i rozwoju służy pomocą przy weryfikacji posiadanych dokumentów i osiągnięcia naukowego niezbędnych do wszczęcia tego postępowania.

Do postępowania habilitacyjnego może zostać dopuszczona osoba, która posiada stopień doktora oraz osiągnięcia naukowe uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora, stanowiące znaczny wkład autora w rozwój określonej dyscypliny naukowej oraz wykazuje się istotną aktywnością naukową.

Kandydat do wszczęcia postępowania o stopień doktora habilitowanego powinien posiadać co najmniej:

 • 5 pkt IF w tym 2,5 pkt. z prac, w których kandydat jest pierwszym autorem lub
 • 150 pkt. MNiSzW przy uwzględnieniu co najmniej 1 publikacji z IF oraz 8 prac z listy A lub B, w których kandydat jest pierwszym autorem.

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego składa wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. We wniosku należy wskazać jednostkę organizacyjną wybraną do przeprowadzenia tego postępowania (wzór).

Wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania habilitacyjnego kandydat przedkłada Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów:

 1. Poświadczoną przez jednostkę organizacyjną wybraną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora.
   
 2. Autoreferat przedstawiający opis jego dorobku i osiągnięć naukowych, w szczególności określonych w art.16 ust. 2 ustawy w języku polskim i angielskim (wzór).
   
 3. Wykaz opublikowanych prac naukowych - z uwzględnieniem wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. nr 196, poz. 1165) (wzór). Jeżeli w zakresie któregokolwiek z punktów, przewidzianych w powyższym wzorze, kandydat nie ma osiągnięcia – należy wpisać BRAK.
   
 4. Informacje o:
  a) osiągnięciach dydaktycznych i sprawowanej opiece naukowej nad studentami, lekarzami w toku specjalizacji lub doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora pomocniczego wraz z wykazem przewodów doktorskich,
  b) współpracy z instytucjami lub organizacjami będącymi zgodnie z postanowieniami ich statutów towarzystwami naukowymi w kraju i za granicą,
  c) odbytych stażach w krajowych lub zagranicznych ośrodkach naukowych lub akademickich,
  d) działalności popularyzującej naukę.
 1. Informację o przebiegu postępowania habilitacyjnego lub przewodu habilitacyjnego, jeżeli habilitant ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora habilitowanego.
   
 2. Dane teleadresowe w formie odrębnego dokumentu (adres zamieszkania, nr telefonu, e-mail).
   
 3. Analizę bibliometryczną przygotowaną przez Bibliotekę Medyczną  UJ CM (wzór) (informacja.naukowa@bm.cm-uj.krakow.pl  tel. 12 657 23 10) wraz z podaniem wskaźnika Hirscha.
   
 4. Prace stanowiące osiągnięcie naukowe w wersji elektronicznej. Stanowić ją może:
  a) dzieło opublikowane w całości lub w zasadniczej części albo cykl publikacji powiązanych tematycznie,
  b) zrealizowane oryginalne osiągnięcie projektowe, konstrukcyjne, technologiczne lub artystyczne,
  c) część pracy zborowej, jeżeli opracowanie wydzielonego zagadnienia jest indywidualnym wkładem osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego.

  Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia nie mogą być liczone do dorobku naukowego.
 1. Dwie płyty CD z elektroniczną wersją wniosku i załączników.

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego wraz z załącznikami składa się w postaci papierowej wraz z kopiami tych dokumentów zapisanymi na informatycznym nośniku danych. Załączniki, o których mowa w pkt 2-5, wymagają podpisu Habilitanta.

Forma elektroniczna wniosku wraz z załącznikami musi być tożsama z formą papierową, uwzględniając również wymagane podpisy na tych dokumentach.

Zgodnie z § 12 pkt. 3 wymienionego na wstępie Rozporządzenia, w przypadku, gdy osiągnięciem naukowym albo artystycznym jest samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, habilitant załącza do wniosku o wszczęcie postepowania habilitacyjnego oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie (wzór).  W przypadku, gdy praca zbiorowa ma więcej niż pięciu współautorów, habilitant załącza oświadczenie określające jego indywidualny wkład w powstanie tej pracy oraz oświadczenia co najmniej czterech pozostałych współautorów. Habilitant jest zwolniony z obowiązku załączenia oświadczenia w przypadku śmierci współautora, uznania go za zmarłego albo jego trwałego uszczerbku na zdrowiu, uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia.

Datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia wniosku do Centralnej Komisji.

Centralna Komisja w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, dokonuje jego formalnej oceny. W przypadku uznania wniosku za niekompletny lub nieodpowiadający wymogom ustawy Centralna Komisja wzywa do jego uzupełnienia lub poprawienia, wskazując sposób i wyznaczając termin uzupełnienia lub poprawienia wniosku.

W przypadku, gdy rada jednostki organizacyjnej wskazanej przez wnioskodawcę nie wyrazi zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego, przewodniczący tej rady niezwłocznie informuje o tym Centralną Komisję. Centralna Komisja, na najbliższym posiedzeniu właściwego organu wyznacza inną jednostkę organizacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego.

Centralna Komisja w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania wniosku spełniającego wymagania formalne powołuje komisję habilitacyjną w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego.

7-osobowa komisja habilitacyjna składa się z:

 • 4 członków o uznanej renomie naukowej (w tym międzynarodowej), wyznaczonych przez Centralną Komisję spoza jednostki przeprowadzającej postępowanie habilitacyjne (w tym przewodniczący, dwóch recenzentów i jeden członek komisji)
 • 3 członków o uznanej renomie naukowej (w tym międzynarodowej), wyznaczonych przez jednostkę prowadzącą postępowanie habilitacyjne (w tym sekretarza, recenzenta i jednego członka komisji).

W skład komisji habilitacyjnej nie może być powołana osoba, w stosunku do której zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.

Nie przewiduje się kolokwium habilitacyjnego ani wykładu.

Komisja może wezwać kandydata do habilitacji na rozmowę o jego osiągnięciach i planach naukowych. W takim przypadku, Komisja powiadamia habilitanta o miejscu, terminie i przedmiocie planowanej rozmowy na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem jej przeprowadzenia. Rozmowa to może być przeprowadzona w formie wideokonferencji z udziałem członków Komisji habilitacyjnej.

W terminie nie dłuższym niż 6 tygodni od dnia powołania komisji habilitacyjnej recenzenci oceniają, czy osiągnięcia naukowe wnioskodawcy spełniają kryteria i przygotowują recenzje.

Komisja habilitacyjna w terminie 21 dni od dnia otrzymania recenzji przedkłada radzie jednostki organizacyjnej uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego (wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją postępowania habilitacyjnego, w tym recenzjami osiągnięć naukowych).

Komisja habilitacyjna nie może podejmować uchwał w składzie mniejszym niż sześć osób, oraz pod nieobecność przewodniczącego i sekretarza. Obrady komisji habilitacyjnej mogą odbywać przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających prowadzenie obrad na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, chyba że habilitant złoży wniosek o przeprowadzenie głosowania nad uchwałą zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego w trybie tajnym.

Na podstawie tej opinii rada jednostki organizacyjnej, w terminie miesiąca podejmuje uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego.

Na posiedzenie rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej postępowanie habilitacyjne, na którym ma być podjęta uchwała o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego, zaprasza się członków komisji habilitacyjnej, bez prawa głosu.

Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.

Na stronach internetowych jednostki umieszcza się informacje o przebiegu procesu habilitacyjnego (wniosek, autoreferat, skład komisji, harmonogram prac, uchwała końcowa).

W terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego przewodniczący rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej postępowanie habilitacyjne przekazuje Centralnej Komisji, zapisane na informatycznym nośniku danych:

 1. Kopię tej uchwały,
 2. Kopię uchwały komisji habilitacyjnej zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego,
 3. Kopie recenzji w postępowaniu habilitacyjnym.

Jeżeli procedura habilitacyjna zakończy się niepowodzeniem, ponowny wniosek o habilitację będzie można złożyć po 3 latach; okres ten można skrócić do 1 roku, pod warunkiem znacznego zwiększenia w tym czasie dorobku naukowego (art. 21, ust. 3).

Koszty przewodu habilitacyjnego osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum winna przejąć jednostka zatrudniająca habilitanta lub sam kandydat do stopnia doktora habilitowanego  na zasadach określonych w stosownej umowie. (wzór)

Najnowsze

Zobacz również