Postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora

Procedura w postępowaniu o nadanie tytułu profesora obowiązująca na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM na podstawie przepisów obowiązujących od 1 października 2016 r.

Na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z późniejszymi zmianami i Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

I. Informacje wstępne

Pożądane kompetencje kandydatów ubiegających się o tytuł profesora w dziedzinie nauk o zdrowiu: absolwent jednego z kierunków: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, zdrowie publiczne, elektroradiologia, psychologia kliniczna, medycyna, stomatologia, biotechnologia, biologia medyczna czy innych – w przypadku, gdy praca lub dorobek dotyczy problematyki szeroko pojętego zakresu nauk o zdrowiu.

O tytuł profesora może ubiegać się osoba, która uzyskała stopień doktora habilitowanego oraz spełnia poniższe warunki:

 1. Posiada osiągnięcia naukowe znacznie przekraczające wymagania stawiane w postępowaniu habilitacyjnym*.

  *przez co należy rozumieć co najmniej 10 pkt IF w tym 5 pkt. z prac, w których kandydat jest pierwszym autorem (lub autorem korespondentem) lub 300 pkt. MNiSW przy uwzględnieniu co najmniej 4 publikacji z IF oraz 12 prac z listy A lub B, w których kandydat jest pierwszym autorem (lub autorem korespondentem)
   
 2. Posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi, realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych lub odbyła staże naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych, lub prowadziła prace naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych.
   
 3. Posiada osiągnięcia w opiece naukowej – uczestniczyła co najmniej:

  a) raz w charakterze promotora w przewodzie doktorskim zakończonym nadaniem stopnia, oraz

  b) raz w charakterze promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim zakończonym nadaniem stopnia lub uczestniczy w charakterze promotora w otwartym przewodzie doktorskim, oraz

  c) dwa razy w charakterze recenzenta w przewodzie doktorskim lub w przewodzie habilitacyjnym lub w postępowaniu habilitacyjnym - z zastrzeżeniem ust.2 i 3 art. 26. Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (DZ.U. z 2016 r., poz. 882 i 1311)

Postępowanie o nadanie tytułu profesora przeprowadza Rada Wydziału na wniosek osoby ubiegającej się o uzyskanie tytułu.

II. Harmonogram postępowania

 • Osoba ubiegająca się o nadanie tytułu profesora składa w Dziekanacie dokumenty wymienione w pkt. III, następnie zostaje umówiona na spotkanie z Dziekanem Wydziału.  
 • Dziekan Wydziału przedstawia Radzie Wydziału sylwetkę oraz dorobek kandydata. Rada podejmuje uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora. Następnie Rada powołuje Komisję, przygotowującą projekty uchwał dotyczące wyznaczenia kandydatów na recenzentów oraz poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora (co najmniej 3 osoby z tytułem profesora (nieparzysta liczba osób)).  
 • Na pierwszym spotkaniu Komisja zapoznaje się z dokumentacją kandydata i podejmuje dyskusję o wyznaczeniu kandydatów na recenzentów oraz przygotowuje projekt uchwały dla Rady Wydziału w tym przedmiocie (co najmniej dziesięciu kandydatów).  
 • Przewodniczący Komisji przedstawia Radzie Wydziału ww. projekt; Rada Wydziału podejmuje uchwałę w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów.

  - Rada przekazuje Centralnej Komisji listę co najmniej dziesięciu kandydatów na recenzentów, spośród osób zatrudnionych w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej innej niż ta, której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie tytułu i nie będących członkami Rady Wydziału przeprowadzającej postępowanie (lista kandydatów na recenzentów powinna obejmować imiona i nazwiska oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby).

  - Recenzentem nie może być osoba, w stosunku do której zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.

   
 • W imieniu Rady Wydziału Dziekan przekazuje Centralnej Komisji:
   
 • zapisane na informatycznym nośniku danych kopie:
  - uchwał Rady o wszczęciu postępowania o nadanie tytułu profesora oraz wyznaczeniu kandydatów na recenzentów,
  - autoreferatu osoby ubiegającej się o nadanie tytułu profesora,
  - ankiety oceny osiągnięć naukowych osoby ubiegającej się o nadanie tytułu profesora.  
 • listę kandydatów na recenzentów obejmującą ich imiona i nazwiska oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby.
   
 • Centralna Komisja powołuje pięciu recenzentów o renomie międzynarodowej spośród osób zaproponowanych przez Radę Wydziału lub spośród innych osób.
   
 • Po otrzymaniu z Centralnej Komisji powiadomienia o powołaniu pięciu recenzentów, Dziekan niezwłocznie zleca im sporządzenie, w terminie dwóch miesięcy, recenzji zawierających szczegółowo uzasadnioną ocenę, czy osoba ubiegająca się o nadanie tytułu profesora spełnia wymagania określone w art. 26 ustawy oraz stanowisko recenzenta w sprawie nadania tytułu profesora.
   
 • Na drugim spotkaniu Komisja szczegółowo zapoznaje się z recenzjami i sporządza ocenę podsumowującą oraz przygotowuje projekt uchwały dla Rady Wydziału w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora lub odmowy poparcia wniosku.
   
 • Po zapoznaniu się z dorobkiem kandydata, opiniami recenzentów oraz stanowiskiem Komisji Rada Wydziału podejmuje uchwałę w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora . Na posiedzenie Rady Wydziału zaprasza się recenzentów, bez prawa głosu. Uchwała w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora jest ogłaszana na stronie internetowej Wydziału.  
 • Po podjęciu przez Radę Wydziału uchwały popierającej wniosek o nadanie tytułu profesora, Dziekan przesyła uchwałę wraz z aktami postępowania, do Centralnej Komisji, w terminie 1 miesiąca od dnia jej podjęcia.  
 • Centralna Komisja podejmuje uchwałę o przedstawieniu albo o odmowie przedstawienia kandydata do tytułu profesora w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania uchwały.  
 • Centralna Komisja w terminie 1 miesiąca od podjęcia uchwały o przedstawieniu kandydata do tytułu, składa do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o nadanie tytułu profesora.
   
 • W przypadku powzięcia wiadomości o możliwości naruszenia przez kandydata do tytułu profesora praw autorskich Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może zwrócić się do  Centralnej Komisji o dołączenie do wniosku opinii komisji do spraw etyki w nauce przy Polskiej Akademii Nauk. W przypadku wydania przez ww. Komisję negatywnej opinii Centralna Komisja wznawia postępowanie o nadanie tytułu profesora lub wszczyna postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności postępowania o nadanie tytułu profesora.  
 • W przypadku podjęcia przez Centralną Komisję uchwały o odmowie przedstawienia wniosku o nadanie tytułu profesora, Rada Wydziału lub osoba ubiegająca się o nadanie tytułu może w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia jej rozstrzygnięcia, wystąpić do Centralnej Komisji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.  
 • Centralna Komisja rozpatruje ww. wniosek, w terminie 6 miesięcy od dnia jego doręczenia.
III. Dokumenty:

 

Osoba ubiegająca się o nadanie tytułu profesora przedkłada następujące dokumenty:

 • wniosek o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora (wg wzoru nr 1);
   
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stopni doktora i doktora habilitowanego albo decyzji o nabyciu uprawnień równoważnych z uprawnieniami doktora habilitowanego, wydanych na podstawie art.21a ustawy;
   
 • autoreferat w języku polskim i angielskim (wg wzoru nr 2) 7 egzemplarzy, przedstawiający:
 • osiągnięcia naukowe,
 • osiągnięcia w zakresie opieki naukowej i kształcenia młodej kadry, w tym informacje o:
  - zakończonych nadaniem stopnia doktora  przewodach doktorskich, w których osoba ta uczestniczyła w charakterze promotora lub promotora pomocniczego,
  - otwartych przewodach doktorskich, w których uczestniczy w charakterze promotora,
  - sporządzonych recenzjach w przewodach doktorskich, postępowaniach habilitacyjnych lub przewodach habilitacyjnych,
   
 • działalność popularyzującą naukę;
   
 • ankietę oceny osiągnięć naukowych po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, a w przypadku określonym w art. 21a albo art. 26 ust. 3 ustawy - po uzyskaniu stopnia doktora, ze wskazaniem, które z tych osiągnięć uznaje za najważniejsze, sporządzoną według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia (wg wzoru nr 3)
  7 egzemplarzy;
   
 • kwestionariusz osobowy ze zdjęciem (wg wzoru nr 4) 7 egzemplarzy;
   
 • kserokopia dowodu osobistego (lub innego dokumentu poświadczającego tożsamość kandydata);
   
 • aktualna analiza bibliometryczna dorobku naukowego dokonaną przez Bibliotekę Medyczną UJ CM (z wyliczeniem IF, indeksu cytowań, pkt. MNiSW itd.) (wg wzoru nr 5) 7 egzemplarzy;
    
 • odbitki prac kandydata wykonanych po ostatnim awansie naukowym (najważniejsze, reprezentatywne dla dorobku - do 30 pozycji) 7 egzemplarzy;

Wniosek o nadanie tytułu profesora wraz z załącznikami przedkłada się postaci papierowej wraz z kopiami tych dokumentów zapisanymi na informatycznym nośniku danych (po 7 egzemplarzy).

Procedura w postępowaniu o nadanie tytułu profesora obowiązująca na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM na podstawie przepisów obowiązujących od 25 listopada 2015 r. do 30 września 2016 r.

Na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z późniejszymi zmianami i Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

I. Informacje wstępne

Pożądane kompetencje kandydatów ubiegających się o tytuł profesora w dziedzinie nauk o zdrowiu: absolwent jednego z kierunków: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, zdrowie publiczne, elektroradiologia, psychologia kliniczna, medycyna, stomatologia, biotechnologia, biologia medyczna czy innych – w przypadku, gdy praca lub dorobek dotyczy problematyki szeroko pojętego zakresu nauk o zdrowiu.

O tytuł profesora może ubiegać się osoba, która uzyskała stopień doktora habilitowanego oraz spełnia poniższe warunki:

 1. Posiada osiągnięcia naukowe znacznie przekraczające wymagania stawiane w postępowaniu habilitacyjnym*.

*przez co należy rozumieć co najmniej 10 pkt IF w tym 5 pkt. z prac, w których kandydat jest pierwszym autorem (lub autorem korespondentem) lub 300 pkt. MNiSW przy uwzględnieniu co najmniej 4 publikacji z IF oraz 12 prac z listy A lub B, w których kandydat jest pierwszym autorem (lub autorem korespondentem)

 1. Posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi, realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych lub odbyła staże naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych, lub prowadziła prace naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych.
   
 2. Posiada osiągnięcia w opiece naukowej – uczestniczyła co najmniej:

  a) raz w charakterze promotora w przewodzie doktorskim zakończonym nadaniem stopnia, oraz

  b) raz w charakterze promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim zakończonym nadaniem stopnia lub uczestniczy w charakterze promotora w otwartym przewodzie doktorskim, oraz

  c) dwa razy w charakterze recenzenta w przewodzie doktorskim lub w przewodzie habilitacyjnym lub w postępowaniu habilitacyjnym - z zastrzeżeniem ust.2 i 3 art. 26. Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (DZ.U. Nr 65, poz.595, z późn.zm.)

Postępowanie o nadanie tytułu profesora przeprowadza Rada Wydziału na wniosek osoby ubiegającej się o uzyskanie tytułu.

 

II. Harmonogram postępowania

 • Osoba ubiegająca się o nadanie tytułu profesora składa w Dziekanacie dokumenty wymienione w pkt. III, następnie zostaje umówiona na spotkanie z Dziekanem Wydziału.
 • Dziekan Wydziału przedstawia Radzie Wydziału sylwetkę oraz dorobek kandydata. Rada podejmuje uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora. Następnie Rada powołuje Komisję, przygotowującą projekty uchwał dotyczące wyznaczenia kandydatów na recenzentów oraz poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora (co najmniej 3 osoby z tytułem profesora (nieparzysta liczba osób)).
 • Na pierwszym spotkaniu Komisja zapoznaje się z dokumentacją kandydata i podejmuje dyskusję o wyznaczeniu kandydatów na recenzentów oraz przygotowuje projekt uchwały dla Rady Wydziału w tym przedmiocie (co najmniej dziesięciu kandydatów).
 • Przewodniczący Komisji przedstawia Radzie Wydziału ww. projekt; Rada Wydziału podejmuje uchwałę w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów.
  • Rada przekazuje Centralnej Komisji listę co najmniej dziesięciu kandydatów na recenzentów, spośród osób zatrudnionych w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej innej niż ta, której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie tytułu i nie będących członkami Rady Wydziału przeprowadzającej postępowanie (lista kandydatów na recenzentów powinna obejmować imiona i nazwiska oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby).
    
  • Recenzentem nie może być osoba, w stosunku do której zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.
 • W imieniu Rady Wydziału Dziekan przekazuje Centralnej Komisji, zapisane na informatycznym nośniku danych kopie:
  • uchwał Rady o wszczęciu postępowania o nadanie tytułu profesora oraz wyznaczeniu kandydatów na recenzentów,
    
  • autoreferatu osoby ubiegającej się o nadanie tytułu profesora,
    
  • ankiety oceny osiągnięć naukowych osoby ubiegającej się o nadanie tytułu profesora.
 • Centralna Komisja powołuje pięciu recenzentów o renomie międzynarodowej spośród osób zaproponowanych przez Radę Wydziału lub spośród innych osób.
 • Po otrzymaniu z Centralnej Komisji powiadomienia o powołaniu pięciu recenzentów, Dziekan niezwłocznie zleca im sporządzenie, w terminie dwóch miesięcy, recenzji zawierających szczegółowo uzasadnioną ocenę, czy osoba ubiegająca się o nadanie tytułu profesora spełnia wymagania określone w art. 26 ustawy oraz stanowisko recenzenta w sprawie nadania tytułu profesora.
   
 • Na drugim spotkaniu Komisja szczegółowo zapoznaje się z recenzjami i sporządza ocenę podsumowującą oraz przygotowuje projekt uchwały dla Rady Wydziału w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora lub odmowy poparcia wniosku.
 • Po zapoznaniu się z dorobkiem kandydata, opiniami recenzentów oraz stanowiskiem Komisji Rada Wydziału podejmuje uchwałę w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora . W posiedzeniu Rady Wydziału mogą uczestniczyć, bez prawa głosu, recenzenci,  których  zaprasza Dziekan Wydziału. Uchwała w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora jest ogłaszana na stronie internetowej Wydziału.
 • Po podjęciu przez Radę Wydziału uchwały popierającej wniosek o nadanie tytułu profesora, Dziekan przesyła uchwałę wraz z aktami postępowania, do Centralnej Komisji, w terminie 1 miesiąca od dnia jej podjęcia.
 • Centralna Komisja podejmuje uchwałę o przedstawieniu albo o odmowie przedstawienia kandydata do tytułu profesora w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania uchwały.
 • Centralna Komisja w terminie 1 miesiąca od podjęcia uchwały o przedstawieniu kandydata do tytułu, składa do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o nadanie tytułu profesora.
   
 • W przypadku powzięcia wiadomości o możliwości naruszenia przez kandydata do tytułu profesora praw autorskich Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może zwrócić się do  Centralnej Komisji o dołączenie do wniosku opinii komisji do spraw etyki w nauce przy Polskiej Akademii Nauk. W przypadku wydania przez ww. Komisję negatywnej opinii Centralna Komisja wznawia postępowanie o nadanie tytułu profesora lub wszczyna postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności postępowania o nadanie tytułu profesora.
 • W przypadku podjęcia przez Centralną Komisję uchwały o odmowie przedstawienia wniosku o nadanie tytułu profesora, Rada Wydziału lub osoba ubiegająca się o nadanie tytułu może w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia jej rozstrzygnięcia, wystąpić z wnioskiem do Centralnej Komisji o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 • Centralna Komisja rozpatruje ww. wniosek, w terminie 6 miesięcy od dnia jego doręczenia.

 

III. Dokumenty:

Osoba ubiegająca się o nadanie tytułu profesora przedkłada następujące dokumenty:

 • wniosek o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora (wg wzoru nr 1);
 • poświadczone przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą postępowanie o nadanie tytułu profesora kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stopni doktora i doktora habilitowanego albo decyzji o nabyciu uprawnień równoważnych z uprawnieniami doktora habilitowanego, wydanych na podstawie art.21a ustawy;
   
 • autoreferat w języku polskim i angielskim (wg wzoru nr 2) 7 egzemplarzy, przedstawiający:
  • osiągnięcia naukowe,
    
  • osiągnięcia w zakresie opieki naukowej i kształcenia młodej kadry, w tym informację o zakończonych nadaniem stopnia przewodach doktorskich, w których osoba ta uczestniczyła w charakterze promotora lub promotora pomocniczego, otwartych przewodach doktorskich, w których uczestniczy w charakterze promotora, oraz sporządzonych recenzjach w przewodach doktorskich, przewodach habilitacyjnych lub postępowaniach habilitacyjnych,
    
  • działalność popularyzującą naukę;
 • ankietę oceny osiągnięć naukowych po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, a w przypadku określonym w art. 21a albo art. 26 ust. 3 ustawy - po uzyskaniu stopnia doktora, ze wskazaniem, które z tych osiągnięć uznaje za najważniejsze, sporządzoną według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia (wg wzoru nr 3)
  7 egzemplarzy;
   
 • kwestionariusz osobowy ze zdjęciem (wg wzoru nr 4) 7 egzemplarzy;
   
 • kserokopia dowodu osobistego (lub innego dokumentu poświadczającego tożsamość kandydata);
   
 • aktualna analiza bibliometryczna dorobku naukowego dokonaną przez Bibliotekę Medyczną UJ CM (z wyliczeniem IF, indeksu cytowań, pkt. MNiSW itd.) (wg wzoru nr 5) 7 egzemplarzy;
    
 • odbitki prac kandydata wykonanych po ostatnim awansie naukowym (najważniejsze, reprezentatywne dla dorobku - do 30 pozycji) 7 egzemplarzy;

Wniosek o nadanie tytułu profesora wraz z załącznikami przedkłada się w formie elektronicznej i w formie papierowej (po 7 egzemplarzy).

Najnowsze

Zobacz również