Kryteria kwalifikacji na konkursy na stanowisko profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego obowiązujące na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM

Stanowisko profesora zwyczajnego:


Wymogi:

 • 100 pkt. MNiSzW*
   
 • dwie prace z Impact Factor*
   
 • co najmniej trzy zamknięte przewody doktorskie**
   
 • ogółem cztery dokonane recenzje przewodu doktorskiego lub habilitacyjnego lub w postępowaniu o nadanie tytułu profesora**
   
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych: realizacja pensum dydaktycznego oraz pozytywna ocena studencka


* punktację liczymy od dnia nadania tytułu naukowego profesora
** w całości dorobku

 

Stanowisko profesora nadzwyczajnego:

Wymogi:

 • 100 pkt. MNiSzW
   
 • dwie prace z Impact Factor*
   
 • jeden zakończony przewód doktorski
   
 • jeden otwarty przewód doktorski (lub dwa promotorstwa pomocnicze)
   
 • co najmniej jedna dokonana recenzja pracy doktorskiej
   
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych: realizacja pensum dydaktycznego oraz pozytywna ocena studencka


*punktację liczymy od dnia nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego

Okres zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego osoby nieposiadającej tytułu naukowego następuje na okres pięciu lat. Jeżeli w tym czasie nastąpiło wszczęcie postepowania w sprawie nadania tytułu naukowego, okres zatrudnienia ulega przedłużeniu do czasu zakończenia tego postępowania.Uchwała nr  3/VI/2017 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM
z dnia 1 marca 2017 r.

Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej Instytutu Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM (w dyscyplinie medycyna)

780.1101.2.2017                                                                                                             Kraków, dnia 20 czerwca 2017 r.


Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum
ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego
w Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej
Instytutu Fizjoterapii
Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM
(w dyscyplinie medycyna)

 

Kandydaci na to stanowisko powinni spełniać następujące warunki:
1. Posiadanie tytułu naukowego profesora.
2. Wybitna pozycja w dziedzinie nauki i aktywna działalność naukowa udokumentowana całokształtem dorobku naukowego.
3. Znaczne osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej i kierowaniu zespołami badawczymi a także organizacji życia naukowego.
4. Osiągnięcia w dziedzinie dydaktyki.
5. Nienaganna postawa etyczna.
6. Ponadto, kandydaci winni spełniać wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.)

Osoby ubiegające się o w/w stanowisko proszone są o złożenie następujących dokumentów (w 3 egz.):
1. Zgłoszenie udziału w konkursie z dopiskiem „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
2. Ankieta kandydata na stanowisko profesora zwyczajnego.
3. Analiza bibliometryczna publikacji (z uwzględnieniem wskaźnika Impact Factor, punktacji KBN i ilości cytowań) sporządzoną przez Bibliotekę Medyczną UJ CM.
4. Ankiety samooceny działalności naukowej za lata 2013 - 2016.
5. Autoreferat uwzględniający najważniejsze kierunki badawcze oraz osiągnięcia naukowe (do 4 stron).
6. Życiorys zawodowy.
7. Odpis dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu naukowego.
8. Oświadczenie stwierdzające, że UJ CM będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.
9. Oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego i/lub dla potrzeb utworzenia/prowadzenia kierunku studiów wyższych w przypadku wygrania konkursu.
11. Oświadczenie o akceptowaniu zasad własności intelektualnej przyjętych w UJ.

Druki oświadczeń oraz ankiety kandydata dotyczącej działalności naukowej można pobrać na stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego: http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dla-kandydatow-pracownikow

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 2 sierpnia 2017 roku.

Dokumenty należy składać w: Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM
31-126 Kraków, ul. Michałowskiego 12.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 31 marzec 2018 roku


Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. Collegium Medicum
Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Zakładzie Chorób Kości i Stawów Instytutu Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM (w dyscyplinie medycyna)

780.1101.3.2017                                                                                                              Kraków, dnia 20 czerwca 2017 r.


Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum
ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego
w Zakładzie Chorób Kości i Stawów
Instytutu Fizjoterapii
Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM
(w dyscyplinie medycyna)


Kandydaci na to stanowisko powinni spełniać następujące warunki:
1. Posiadanie tytułu naukowego profesora.
2. Wybitna pozycja w dziedzinie nauki i aktywna działalność naukowa udokumentowana całokształtem dorobku naukowego.
3. Znaczne osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej i kierowaniu zespołami badawczymi a także organizacji życia naukowego.
4. Osiągnięcia w dziedzinie dydaktyki.
5. Nienaganna postawa etyczna.
6. Ponadto, kandydaci winni spełniać wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.)

Osoby ubiegające się o w/w stanowisko proszone są o złożenie następujących dokumentów (w 3 egz.):
1. Zgłoszenie udziału w konkursie z dopiskiem „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
2. Ankieta kandydata na stanowisko profesora zwyczajnego.
3. Analiza bibliometryczna publikacji (z uwzględnieniem wskaźnika Impact Factor, punktacji KBN i ilości cytowań) sporządzoną przez Bibliotekę Medyczną UJ CM.
4. Ankiety samooceny działalności naukowej za lata 2013 - 2016.
5. Autoreferat uwzględniający najważniejsze kierunki badawcze oraz osiągnięcia naukowe (do 4 stron).
6. Życiorys zawodowy.
7. Odpis dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu naukowego.
8. Oświadczenie stwierdzające, że UJ CM będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.
9. Oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego i/lub dla potrzeb utworzenia/prowadzenia kierunku studiów wyższych w przypadku wygrania konkursu.
11. Oświadczenie o akceptowaniu zasad własności intelektualnej przyjętych w UJ.
Druki oświadczeń oraz ankiety kandydata dotyczącej działalności naukowej można pobrać na stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego: http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dla-kandydatow-pracownikow

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 2 sierpnia 2017 roku.

Dokumenty należy składać w: Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM
31-126 Kraków, ul. Michałowskiego 12.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 31 marzec 2018 roku

 

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. Collegium Medicum
Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki